Tags

Vacature advertentie 1889
BEKENDMAKING!!!
DAG INLANDER,….. KOMOP MALEIS MENS,…. WIL JE WERKEN???
GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË HEB JE NODIG VOOR OM KNECHT TE WORDEN OF TJENTENK VOOR DE PLANTAGES VAN DE ONDERNEMING VAN GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË INDIEN JE MOEDIG BENT DAN ZIJN DE VOORWAARDEN ALSVOLGD :
HEB JE STERKE HANDEN EN SPIEREN
BEN JE MOEDIG
HEB JE EEN GROF GEZICHT
WOON JE IN HET GEBIED VAN NEDERLANDSCH INDIË
HEB JE GEEN VERWANTSCHAP MET DE OPSTANDELINGEN OF BEN JE GEEN DIEF EN OF BEN JE NIET DIE AL DOOR DE POLITIONELE ACTIES ZIJN BESTREDEN
BEN JE NOG GEEN KNECHT VAN EEN NEDERLANDER OF ONDERNEMER OF VAN DE PLANTAGE HEER EN OF EROPESCHE BARON
WIL JE HARD WERKEN EN NETJES
BEN JE EEN INLANDER MOET JE NAAR DE RAWA SENAJAN DAAR WORD JE UIT GEKOZEN DOOR EEN JURY DIE DAAR DIENST HEBT :
LOOPT 3 KEER OM RAWA SENAJAN
MEER DAN 30 KEER JE LICHAAM OPTILLEN
MEER DAN 30 KEER BUIK OEVENING DOEN
JE MOET MEVROUW SHANTI, MENEER TOMO EN MENEER ATMADJAJA TE ONTMOETEN
JE KAN STARKS TJENTENK WORDEN VOOR OP TOBA, BULELENG, BORNEO, TANAMERA, BATAM, SOERABAJA, BATAVIA, EN RIAOEEILANDEN.
GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË GEEF JE LOON :
ETEN 3 MAAL PERDAG EN RIJST UIT BANGIL
MIDDAG PAUZE VAN 1 UUR
LOON GOVERNEMENT BELASTING VAN 40 PROCENT GELD VOOR DE HAAN
HAASTIG ALS JE HET WIL ..
DATUM 31 MAART 1889

NIET LAAT ZIJN HOOR ..
BATAVIA 1889
ONDER DE NAAM VAN NEDERLANDSCH INDIË GUVERNEUR GENERAAL
H.M.S VAN DEN BERGH S.J.J DE GOOIJ
————————————————————————————————————-
Terdjemahannja dari bahasa olanda
 
PENGOEMOEMAN !!!
DAG INLANDER,…..HAJOO oRANG MELAJOE,…KOWE MAHU KERDJA???
GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIE PERLU KOWE OENTOEK DJADI BOEDAK ATAOE
TJENTENK DI PERKEBOENAN-PERKEBOENAN ONDERNEMING KEPOENJAAN GOVERNEMENT  NEDERLANDSCH INDIE DJIKA KOWE POENYA SJARAT DAN NJALI BERIKOET :
Kowe poenja tangan koeat dan beroerat
Kowe poenja njali gede
Kowe poenja moeka kasar
Kowe poenja tinggal di wilajah Nederlandsch Indie
Kowe boekan kerabat dekat pemberontak-pemberontak ataoepoen maling ataoepoen mereka jang soedah diberantas liwat actie politioneel.
Kowe beloem djadi boedak nederlander ataoepoen ondernemer ataoe toean tanah ataoe baron eropah.
Kowe maoe bekerdja radjin dan netjes.
KOWE INLANDER PERLOE DATANG KE RAWA SENAJAN DISANA KOWE HAROES DIPILIH LIWAT DJOERI-DJOERI JANG BERTOEGAS :
Keliling rawa Senajan 3 kali
Angkat badan liwat 30 kali
Angkat peroet liwat 30 kali
Kowe mesti ketemoe Mevrouw Shanti, Meneer Tomo en Meneer Atmadjaja
Kowe nanti akan didjadikan tjentenk oentoek di Toba, Buleleng, Borneo, Tanamera, Batam, Soerabaja, Batavia en Riaoeeiland.
Governement Nederlandsch Indie memberi oepah :
1. Makan 3 kali perhari dengan beras poetih dari Bangil
2. Istirahat siang 1 uur.
3. Oepah dipotong padjak Governement 40 percent oentoek wang djago.
Haastig kalaoe kowe mahoe..
Pertanggal 31 Maart 1889

Djangan terlambat ya
Batavia 1889
Onder de naam van Nederlandsch Indie Governor Generaal
H.M.S Van den Bergh S.J.J de Gooij
 

Advertisements